Qëllimi

Written by on March 24, 2017

Ky projekt synon të rrisë nivelet e pjesëmarrjes së fëmijëve në shkollë, familje dhe komunitet duke përdorur Web radio si një mjet për fëmijët që të shprehen lirisht, të arrijnë dhe të ndikojnë në audiencën e gjerë si dhe tw përmirësojnë aftësitë jetësore.

 

Underadio do të ndërtohet mbi praktikat e mira ekzistuese, të fuqizuara nga Qeveritë Fëmijëve (CG), Grupet e Fëmijëve (CLG) dhe fëmijëve në situatë rruge. Konsultuar për qëllimin e këtij dizajni të veprimit, fëmijët rendisin disa probleme me të cilat ballafaqohen, por të identifikuara si një rrënjë e përbashkët për shkak të nivelit ligjor të pjesëmarrjes dhe jo të konsiderimit të mundshëm të fëmijëve në shkollë, familje dhe komunitetin e gjerë.

 

Këto grupe fëmijësh vijnë nga prejardhje të ndryshme, por pjesëmarrja kuptimplotë është ajo që u mungon atyre për të qenë në gjendje të ndikojnë dhe të trajtojnë sfidat si dhuna në shkollë, diskriminimi, infrastruktura e dobët në shkollë, cilësia e dobët e shërbimeve në sistemin shëndetësor, ekspozimi i fëmijëve me sjellje jo të shëndetshme etj. Më shumë mund të kuptohet duke shpjeguar karakteristikat e secilit grup, sfidat dhe përpjekjet e tyre për të ndryshuar situatën.

 

 

Fëmijët përdorin web radio për të rritur pjesëmarrjen në shkollë dhe shoqëri.

 

Fëmijët ngrenë zërin për cilësinë më të mirë të arsimit (përfshirë pjesëmarrjen e fëmijëve).

 

Aftësitë jetësore të fëmijëve në komunikim, puna në grup dhe qytetari aktive e përmirësuar.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

[There are no radio stations in the database]